Одлука за измени на Статутот Одлука за поништување на акции без намалување на основна главнина Одлука за усогласување на дејност Одлука за зголемување на номинална вредност на акции