1. Јавен повик за учество на годишно Собрание на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
2. Записник за одржување на собрание на акционери ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, од 07.09.2021 година
3. Финансиски извештај за 2021 и Извештај на ревизорите
4. ИЗВЕШТАЈ - за Работата на Интерпромет и органите на Управување на друштвото за 2021 година
5. Одлука - за назначување на овластен ревизор за ревизија за година сметка и фин. извештаи за 2022 година
6. Одлука - Одобрување и усвојување на Годишната сметка на Интер. за 2021 година
7. Одлука - Одобрување на работата на членовите на УО и на НО за 2021 година
8. Одлука - Распределба на добивката на Интер. остварена во финансиската 2021 година
9. Одлука - Усвојување на извештајот за работата на Интерпромет и органите на УО и НО за 2021 година
10. Одлука за усвојување на План за поделба на Друштвото
11. Годишен извештај 2021 Интерпромет АД

 


Официјалната интернет страница на друштвото е www.interpromet.mk

УПРАВЕН ОДБОР НА ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО