Записници и др. документи

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор бр.0202-130/1 од 12.03.2018 год ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово објавува

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

1.Предмет на овој Оглас е продажба на недвижниот имот КП.1/35,м.в.Попова Шапка,КО Лисец во вкупна површина од 300 м2 и тоа:76 м2 (под објект) и 224 двор заведена во Имотен лист бр.381,сопственост на АД Интерпромет-Тетово,по пат на прибирање на писмени понуди.

2.Почетната цена e 956.829,oo денари.

3.Право на учество имаат сите домашни и странски физички и правно лица.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНЦИЈА

  1. Документ за идентитетот на понудувачот (извод од соодветен регистар,односно лична карта/пасош за физичко лице
  2. Потврда од суд или друг надлежен орган дека

- не е отворена стечајна постапка (за правно лице)

- не е отворена ликвидациона постапка (за правно лице)

- не му е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење дејност

  1. Потврда од надлежен орган за платени даноци,придонеси и други давачки
  2. Изјава дека во последните 5 години не му е изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација,корупција,измама или перење пари

Документите од точките 1,2 и 3 да не бидат постари од 6 месеци.

НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите за купување на недвижниот имот треба да бидат во писмена форма во затворен плик со ознака,,не отворај,,со назначување на бројот на огласот.

Крајниот рок за доставување на понудите е 10 дена од денот на објавување на Огласот.

Понудите заедно со потребната докуменција се доставуваат на адреса:

ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово,ул.Илинденска бр.18/а.

ИЗБОР

Отворањето и разгледувањето на понудите ќе се врши без присуство на понудувачите.

При проценка на понудите АД Интерпромет-Тетово го задржува правото да не прифати ниедна понуда.

ИНТЕРПРОМЕТ АД

Управен одбор