Почеток Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

Вкупен број на акции и вкупен број на гласачки права

На денот на објавата на јавниот повик за одржување на Собранието на акционери на Друштвото,АД ИНТЕРПРОМЕТ-ТЕТООВО има издадено вкупно 70.000 акции.

Друштвото држи 341 сопствени акции.Согласно член 338 од Законот за трговски друштва,правата од стекнати сопствени акции мируваат.

Вкупниот број на обични акции со право на глас изнесува 69.659.