Пријава за учество на Собрание на акционери

Пријава за учество на Собрание на акционери  на

АД ИНТЕРПРОМЕТ –Тетово

Јас/акционер-правно лице__________________________со живеалиште/седиште на ул.____________________________ во ___________________,врз основа на член 391  став 1 од Законот за трговски друштва,како акционер  во АД ИНТЕРПРОМЕТ –ТЕТОВО    /полномошник на акционерот /овластено лице на акционерот ____________________________________                                                                                               ( Непотребното да се прецрта)

Со вкупен број на ___________________ акции со право на глас ,го пријавувам / е своето учество  на свиканото Собрание на акционери на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,кое ќе се одржи на ден 12.12.2011(понеделник)  година ,со почеток во 09,oo часот,во просториите на АД  ИНТЕРПРОМЕТ –Тетово.

Акционер / полномошник / овластено лице на акционерот ________________

__________________ година