Одлуки

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 483 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва и член 57 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,акционерите на ова друштво,на Годишното Собрание одржано на ден ........2015 год., донесе

О Д Л У К А

за распределба на добивката на

АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово остварена

во финансиската 2014 год.

1

Од добивката остварена за финансиската 2014 год.,на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово,во изноз од 2.019.897,oo денари,да се покријат загубите остварени во минатите години.

2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ

Врз ос нова на член 383 и 384 од ЗТД и член 20 и 21 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,акционерите на ова друштво на Годишното Собрaние одржана на ден ...........2015 година,ја усвои и донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот

За работата на АД ИНТЕРПРОМЕТ

Тетово и органите на УО и НО на

Друштвото за 2014 година

1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово и органите на УО и НО на друштвото за 2014 година.

2

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕДСЕДАВАЧ

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 20 и 21 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово,акционерите на ова друштво на Годишното Собрание одржано на ден .........2015 год.донесе

О Д Л У К А

За одобрување и усвојување

на Годишната сметка на

АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово

За 2014 година

1

СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА Годишната сметка на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово за 2014 година со следни билансни состојби.

1).АКТИВА...................................86.368.858,00 ден

2).ПАСИВА..................................82.170.869 ,00 ден

3).ПРИХОДИ................................21.848.943,00 ден

4).РАСХОДИ................................19.549.972,00 ден

5).ДОБИВКА..................................2.301.155,00 ден

6).ДАНОК НА ДОБИВКА...............281.258,00 ден

7).Н-ТО ДОБИВКА........................2.019.897,оо ден.

2

Составен дел на оваа Одлука се.

-Биланс на успехот

-Биланс на состајбата

-Даночен биланс

-Посебни податоци,и

-Финансиски извештај

3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕДСЕДАВАЧ


 

 

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и 384 од ЗТД и член 20 и 21 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,акционерите на ова друштво на Годишното Собрание одржано на ден ............2015 година,ја одобри и донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на работата

на членовите на органот на

Управување и на НО за 2014 година

1

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на органот на управување и тоa:

1.Билал Љутвии -претседател

2.Шабан Амити -член

3.Делчо Тасески -член

4.Мемет Мехмеди -член

5.Мунивера Колашинац -член

6.Ерџан Сулејмани -член

7.Елведин Пајазити -член

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Надзорниот одбор и тоа:

1.Идриз Цека -претседател

2.Муамет Идризи -член

3.Ибрахим Емшији -член

4.Виолета Силјановска -член

5.Аднан Ќазими -член

6.Џелил Саити -член

2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва, акционерите на друштвото, на Годишното Собрание одржано на ден ............2015 год., ја усвои и донесе с л е д н а т а

О Д Л У К А

За одобрување и усвојување на

Извештајот на Ревизијата на

Годишната сметка за 2014 год

1

СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА Извештајот на Ревизија на Годишната сметка на АД ИНТЕРПРОМЕТ – Тетово за 2014.

2

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

П Р Е Д С Е Д А В А Ч

 

 

 


ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл 34 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ –Тетово, Собранието на Акционери на АД ИНТЕРПРОМЕТ –Тетово, на седницата одржана на ден .................2015 год.

ОДЛУКА

За именување на овластен ревизор за финансиски извештаи за 2015

Чл 1

За вршење на економско финансиска ревизија на АД ИНТЕРПРОМЕТ – Тетово, за годината што завршува на 31.12.2015 год, согласно Меѓународните семтеководствени стандарти се именува овластен ревизор за финансиските извештаи за 2015 год. ______________________________.

Чл 2

Се овластува Генералниот директор да скулчи договор со Друштвото за ревизија од чл 1 на оваа одлука во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот – извршителот на работите.

Чл 3

Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Претседавач на Собрание на акционери

_________________________________

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 од Законот за трговските друштва и член 20 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ-Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово,Собранието на акционери на ова друштво,на седницата одржана на ден ........2015 година,усвои и донесе

ОДЛУКА

За разрешување на член на

Надзорниот одбор на АД ИНТЕРПРОМЕТ

Тетово

1

Од должноста член на Надзорниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ-Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово,поради здравствени причини,СЕ РАЗРЕШУВА.

1.ПАНЧЕ КОЧОСКИ

2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ

 

 

 

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 363 од Законот за трговските друштва и член 20 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ-Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово,Собранието на акционери на ова друштво,на седницата одржана на ден ........2015 година,усвои и донесе

ОДЛУКА

За именување на член на

Надзорниот одбор на АД ИНТЕРПРОМЕТ

Тетово

1

За член на Надзорниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ-Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово,СЕ ИМЕНУВА.

1.Ќибрије Јонузи

2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ