Одлуки

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

Согласно член 333 од Законот за трговските друштва, како и член 20 од Статутот на Интерпромет АД Тетово, на ден 20.09.2019 година, Собранието на акционери ја донесе следната:

ОДЛУКА

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ СО ОТКУП

Член 1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на 6.900 обични акции / обични акции кои претставуваат најмногу една десеттина од основната главнина на ИНТЕРПРОМЕТ акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово, по минимална цена од 610 денари односно максимална цена од 1.500 денари за една акција, на законски пропишан начин.

Член 2

Откупот на акциите ќе се изврши во рок од 12 месеци до денот на донесувањето на оваа одлука.

Член 3

Откупот на акциите согласно член 1 од оваа Одлука ќе се изврши од средства на друштвото.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметка на Друштвото.

Член 4

Се задолжуваат службите да ги преземат сите законски дејствија за спроведување на оваа Одлука.

Член 5

Оваа одлука стапува на сила на денот на нејзиното донесување.

Образложение

Заради подобра алокација на средства и обезбедување на повеќеслојна база за инвестирање на капиталот, органот на управување оцени дека се јавува оправдана потреба да се изврши откуп на сопствени акции од страна на Друштвото и тоа на 6.900 обични акции / обични акции кои претставуваат најмногу една десеттина од основната главнина на ИНТЕРПРОМЕТ акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово, па на ден 08.08.2019 година, органот на управување отпочна постапка за донесување на одлука за откуп на сопствени акции

Согласно пазарните анализи на органот на управување, откупот на сопствени акции би се извршил по минимална цена од 610 денари односно максимална цена од 1.500 денари за една акција.

Поради горното, Собранието на акционери ја донесе предметната одлука.

ПРЕТСЕДАВАЧ:

___________________________

Собрание на акционери