Почеток Јавен повик

Јавен повик

Në bazë te nenit 385 dhe 387 nga Ligji për Shoqëritë Tregtare dhe neni 22 nga Statuti te SH.A.INTERPROMET-Tetovë,konform vendimit të Këshillit drejtues të shoqërisë për kumtimin/thirrjen/ e Kuvendit të akcionarëve,Këshilli drejtues i shoqërise lëshon:

TH I RR J E

PER MBAJTJEN E KUVENDIT TE AKCIONAREVE

Seanca e Kuvendit do të mbahet më 11.03.2019/ e hënë/ me fillim në ora 11.00 në hapësirat e shoqërisë rr.Ilindenit nr.18/A.

Për punën e seancës së Kuvendit propozohet në vijim

R E N D I D I T E S

1. PJESA PROCEDURALE:

- Vërtetimi i kuorumit për punë,zgjedhja e kryesuesit të kuvendit,zgjedhja e numëruesit të votave,noteri si procesverbalist,

2. PJESA E PUNES:

- vendimi për miratimin e procesverbalit nr.ODU 353/18 nga Kuvendi i akcionarëve mbajtur më 10.05.2018,me propozim Vendim,

- vendimi për ndryshimin e Statutit të Interpromet SH.A Tetovë,me propozim vendim,

- Vendim për shkarkim të anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës, me propozim vendim,

- vendim për dhënie autorizim-Këshillit drejtues për grumbullimin e ofertave dhe kycjen në biseda për shitjen e paluajtshmërisë

pronë e shoqërisë,me propozim vendim.

Kuvendi do të vendos vetëm për cështjet/pikat/ të cilat janë paraqitur në mënyrë të rregullt në rendin e ditës,në përputhshmëri me Statutin dhe Ligjin për shoqërite tregtare.

Secili akcionarë i cili ka qellim të merr pjesë në Kuvendin e shoqërisë,është i detyruar të paraqes pjesëmarrjen e tij në Kuvend(paraqitja per pjesëmarrje në Kuvend) më së voni para fillimit të seancës së konvokuar të Kuvendit.

Paraqitjet të dorëzohen deri te SH.A.INTERPROMET-Tetove,rr.Ilindenit nr.18/A.

Akcionari mund të autorizoj me autorizim person tjetër fizik ose person juridik si autorizues i tij në seancën e Kuvendit të shoqërisë,i cili do merr pjesë dhe do voton në seancën e Kuvendit në emër të tij.

Akcionari menjëher në formë te shkruar ose elektronike duhet ta informoj shoqërinë për cdo autorizim dhënë në formë të shkruar,akcionari i cili nuk do të informoj shoqërinë për autorizimin e dhënë do të konsiderohet se nuk e ka dhënë autorizimin.

Autorizues në Kuvend mund të jenë edhe personat e autorizuar te të cilët ekziston konflikt interesi,vetëm me kusht nëse ato paraprakisht ua tregojn /paraqesin/ akcionarëve se te ato ekziston konflikt interesi dhe kanë marrë instrukcione konkrete për votim në formë te shkruar nga akcionarët nga të cilët janë të autorizuar të jenë autorizuesit e tyre,për secilin propozim vendim sipas pikave të rendit të ditës në seancën e kuvendit për të cilën u është dhënë autorizimi.

Akcionari mund të shfrytëzoj edhe lloje të tjera të formularëve për dhënie të autorizimit në formë të shkruar.Në përputhje me ligjin për shoqëritë tregtare,akcionarët të cilët individualisht ose bashkë disponojnë më së paku 5% nga numri i përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote,kanë të drejtë të paraqesin propozim për plotësim të rendit të ditës dhe vendime sipas pikave nga rendi i ditës deri te konvokuesi i Kuvendit-Keshilli drejtues.

Akcionarët kërkesë per inkuadrimin /vendosjen/e një ose më shumë pika në rendin e ditës të Kuvendit ose propozim të vendimeve për miratim, mund të paraqesin në afat prej 8/tetë/ ditë nga dita kur është shpallur thirrja publike për mbajtjen e seancës së Kuvendit,ndërsa informacione më detajore për procedurën e dorëzimit mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit të shoqërisë.

Secili akcionarë ka të drejtë të paraqes pyetje sipas sëcilës pikë të rendit të dites të seancës së Kuvendit të shoqerisë.

Materialet të cilët do të shqyrtohen në seancën e Kuvendit janë të disponueshme (për shikim) për akcionarët duke filluar prej datës 04.03.2019 deri 10.03.2019 cdo dit pune në kohën ditore duke filluar prej orës 10.00 deri në orën 14.00 në zyrat e administrates së shoqërisë dhe ne faqen zyrtare të internetit të shoqërisë.

Adresa e faqes zyrtare të internetit të shoqërisë është:

www.interpromet.mk

KESHILLI DREJTUES

SH.A.INTERPROMET-Tetove

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

Врз основа на член 385 и 387 од Законот за трговските друштва и членот 22 на Статутот на АД ИНТЕПРОМЕТ-Тетово,а согласно Одлуката за свикување на Собрание на акционери,Управниот одбор на друштвото,УПАТУВА

ЈАВЕН ПОВИК

ДО СИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ИНТЕРПРОМЕТ АД –ТЕТОВО

ЗА УЧЕСТВО НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ сите акционери на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,дека Собрание на акционери ќе се одржи на ден 11.03.2019 год.( понеделник) со почеток во 11.oo часот во просториите на друштвото,ул.Илинденска бр.18/а со предлог на следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ:

- Утврдување на кворум за работа,избор на председавач на собрание,избор на бројач на гласови,нотар како записничар

2. РАБОТЕН ДЕЛ:

- Одлука за усвојување на Записникот бр.ОДУ 353/18 од Собрание на акционери

одржано на ден 10.05.2018 година.

- Одлука за промена на Статутот на Интерпромет АД Тетово,со предлог Одлука,

- Одлука за разрешување на членови на Надзорниот одбор,со предлог Одлука,

- Одлука за овластување на Управниот одбор за прибирање на понуди и стапување во преговори за продажба на недвижен имот на друштвото,со предлог Одлука.

Право на учество на Собранието имаат сите акционери запишани во акционерската книга на друштвото,лично или нивни застапници кои ќе приложат ново полномошно (бидејќи во акционерската книга во меѓувреме има испишано акционери и запишано нови акционери) согласно член 392 0д ЗТД.

Пријава за учество во Собранието акционерот или неговиот застапник е должен да достави до друштвото најдоцна пред почетокот на седница на Собранието.

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учеството на Собранието,за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат и електронски .Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и образците за гласање преку полномошник се достапни на официалната страница на Друштвото.

За полномошник на собранието може да бидат овластени лица кај кои постои конфликт на интереси,само под услов ако тие претходно им обелодониле на акционерите дека кај нив постои конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници,за секаоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието за која им е издадено полномошно.

Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши согласно Статутот на друштвото и Законот за трговски друштва.

Согласно Законот за трговските друштва,акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка,како и по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја точка кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред,предлози на одлуките и прашања најдоцна во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик.

Собранието одлучува само за прашањета уредно ставени на дневен ред.

Акционерите може да направат увид во материалите по прашањата од дневниот ред на Собранието почнувајќи од 04.03.2019 год.до 10.03.2019 год.во времето од 10,00 часот до 14,00 часот во канцеларијата на поранешна благајна на друштвото и на веб-страницата на друштвото.

Официjалната интернет страница на друштвото е www.interpromet.mk

УПРАВЕН ОДБОР

НА АД ИНТЕРПРОМЕТ-ТЕТОВО