Одлуки

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 483 став 2 точка 1 од Законот за трговските друштва и член 57 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,акционерите на ова друштво,на Годишното Собрание одржано на ден ________.2018 год., донесе

О Д Л У К А

за распределба на добивката на

АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово остварена

во финансиската 2017 год.

1

Од добивката остварена за финансиската 2017 год.,на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово,во изноз од ____________,oo денари,да се покријат загубите остварени во минатите години.

2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ

 

_______________________________________________________

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговските друштва и член 20 и 21 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово,акционерите на ова друштво на Годишното Собрание одржано на ден ________.2018 год.донесе

О Д Л У К А

За одобрување и усвојување

на Годишната сметка на

АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово

За 2017 година

1

СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА Годишната сметка на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово за 2017 година со следни билансни состојби.

1).АКТИВА...................................95.625.687,oo ден

2).ПАСИВА................................101.702.422,oo ден

3).ПРИХОДИ................................23.139.475,oo ден

4).РАСХОДИ................................20.371.439,oo ден

5).ДОБИВКА..................................2.766.842,oo ден

6).ДАНОК НА ДОБИВКА...............305.313,oo ден

7).Н-ТО ДОБИВКА........................2.461.529,оо ден.

2

Составен дел на оваа Одлука се.

-Биланс на успехот

-Биланс на состајбата

-Даночен биланс

-Посебни податоци,и

-Финансиски извештај

3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ

 

_______________________________________________________

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и 384 од ЗТД и член 20 и 21 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,акционерите на ова друштво на Годишното Собрание одржано на ден ________.2018 година,ја одобри и донесе следната

ОДЛУКА

За одобрување на работата

на членовите на органот на

Управување и на НО за 2017 година

1

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на органот на управување и тоa:

1.Билал Љутвии -претседател

2.Шабан Амити -член

3.Делчо Тасески -член

4.Мемет Мехмеди -член

5.Мунивера Колашинац -член

6.Ерџан Сулејмани -член

7.Елведин Пајазити -член

8.Идриз Цека -член

9.Фатмир Аљији -член

10.Гани Дарлишта -член

11.Махир Исмаиљи -член

СЕ ОДОБРУВА работата на членовите на Надзорниот одбор и тоа:

1.Шабан Амити -претседател

2.Славица Костадиновска -член

3.Виолета Силјановска -член

4.Даут Букла -член

5.Орхан Ќамиљи -член

6.Висар Ајети -член

7.Мујадин Љоки

2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ

 

_______________________________________________________

 

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговските друштва, акционерите на друштвото, на Годишното Собрание одржано на ден _______.2018 год., ја усвои и донесе с л е д н а т а

О Д Л У К А

За одобрување и усвојување на

Извештајот на Ревизијата на

Годишната сметка за 2017 год

1

СЕ ОДОБРУВА И УСВОЈУВА Извештајот на Ревизија на Годишната сметка на АД ИНТЕРПРОМЕТ – Тетово за 2017.

2

Оваа Одлука влегува во сила на денот на донесувањето

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

П Р Е Т С Е Д А В А Ч

 

_______________________________________________________

 

ПРЕДЛОГ

Врз ос нова на член 383 и 384 од ЗТД и член 20 и 21 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,акционерите на ова друштво на Годишното Собрaние одржана на ден _______.2018 година,ја усвои и донесе следната

ОДЛУКА

За усвојување на Извештајот

За работата на АД ИНТЕРПРОМЕТ

Тетово и органите на УО и НО на

Друштвото за 2017 година

1

СЕ УСВОЈУВА Извештајот за работата на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало Тетово и органите на УО и НО на друштвото за 2017 година.

2

Ова Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРЕТСЕДАВАЧ Â 


_______________________________________________________


ПРЕДЛОГ

Врз основа на чл 34 од Статутот на АД ИНТЕРПРОМЕТ –Тетово, Собранието на Акционери на АД ИНТЕРПРОМЕТ –Тетово, на седницата одржана на ден ……………..2018 год.

ОДЛУКА

За именување на овластен ревизор за финансиски извештаи за 2018

Чл 1

За вршење на економско финансиска ревизија на АД ИНТЕРПРОМЕТ – Тетово, за годината што завршува на 31.12.2018 год, согласно Меѓународните семтеководствени стандарти се именува овластен ревизор за финансиските извештаи за 2018 год. ______________________________.

Чл 2

Се овластува Генералниот директор да скулчи договор со Друштвото за ревизија од чл 1 на оваа одлука во кој ќе бидат регулирани правата, обврските и одговорностите помеѓу корисникот – извршителот на работите.

Чл 3

Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето

Претседавач на Собрание на акционери

_________________________________