Почеток Јавен повик

Јавен повик

Ne baze te nenit 384 dhe 387 nga Ligji per Shoqerite Tregtare dhe neni 23 nga Statuti te SH.A.INTERPROMET-Tetove,konform vendimit te Keshillit drejtues te shoqerise per kumtimin e Kuvendit te akcionareve,Keshilli drejtues i shoqerise leshon

TH I RR J E

PER MBAJTJEN E KUVENDIT VJETOR TE AKCIONAREVE

Seanca e Kuvendit do te mbahet me 10.05.2018 / e enjte/ me fillim ne oren 10.00 ne hapesirat e shoqerise rr.Ilindenit nr.18/A.

Per punen e seances se Kuvendit propozohet ne vijim

R E N D I D I T E S

1.Zgjedhja e kryesuesit,procesverbalisti,dy kontrollues te procesverbalit dhe numerues i votave.

2.Miratimin e procesverbalit nr.0201-257/1 nga 23.06.2017 nga Kuvendi i akcionareve mbajtur me 23.06.2017.

3.Shqyrtim dhe Propozim-vendimi per miratim te llogarise vjetore,raporteve finaciare te shoqerise per vitin 2017,sidhe Propozim-vendimi

Per Raportin e Revizionit te llogarise vjetore te vitit 2017.

4.Propozim –vendimi per ndarjen e fitimit te realizuar ne vitin financiar 2017.

5.Shqyrtim dhe Propozim-vendimi per miratim te raportit per punen e shoqerise dhe organeve drejtuese te shoqerise dhe

Prpozim-vendimi per lejimin e organeve drejtuese te shoqerise dhe organit mbikqyres.

6.Propozim-vendim per ndryshimin dhe plotesimin e vendimit nr.0201-639/4 nga 28.03.2000.

7.Sjellja e vendimit per caktimin e Revizorit te autorizuar per kryerjen e revizionit te llogarise vjetore

dhe raporteve financiare te SH.A.INERPROMET-Tetove per vitin afarist 2018.

Kuvendi do te vendos vetem per ceshtjet/pikat/ te cilat jane paraqitur ne menyre te rregullt ne rendin e dites,ne perputhshmeri me Statutin dhe Ligjin per shoqerite tregtare.

Secili akcionare i cili ka qellim te merr pjese ne Kuvendin e shoqerise,eshte i detyruar te paraqes pjesemarrjen e tij ne Kuvend(paraqitja per pjesemarrje ne Kuvend) me se voni para fillimit te seances se konvokuar te Kuvendit.

Paraqitjet te dorezohen deri te SH.A.INTERPROMET-Tetove,rr.Ilindenit nr.18/A.

Akcionari mund te autorizoj me autorizim person tjeter fizik ose person juridik si autorizues i tij ne seancen e Kuvendit te shoqerise,i cili do merr pjese dhe do voton ne seancen e Kuvendit ne emer te tij.

Akcionari menjeher ne forme te shkruar duhet ta informoj shoqerine per cdo autorizim dhene ne forme te shkruar,akcionari i cili nuk do te informoj shoqerine per autorizimin e dhene do te konsiderohet se nuk e ka dhene autorizimin.

Akcionari mund te shfrytezoj edhe lloje te tjera te formulareve per dhenie te autorizimit ne forme te shkruar.Ne perputhje me ligjin per shoqerite tregtare,akcionaret te cilet individualisht ose bashke disponojne me se paku 5% nga numri i pergjithshem te aksioneve me te drejte vote,kane te drejte te paraqesin propozim per plotesimin e rendit te dites dhe vendime sipas pikave nga rendi i dites.

Akcionaret kerkese per inkuadrimin e nje ose me shume pika ne rendin e dites te Kuvendit ose propozim te vendimeve per miratim mund te paraqesin na afat prej 8/tete/ ditesh nga dita kur eshte shpallur thirrja publike per mbajtjen e seances se Kuvendit,ndersa informacione me detajore per proceduren e dorezimit mund te gjenden ne faqen e internetit te shoqerise.

Secili akcionare ka te drejte te paraqes pyetje sipas seciles pik te rendit te dites te seances se Kuvendit te shoqerise.

Materialet te cilet do te shqyrtohen ne seancen e Kuvendit jane te kapshme (per shikim) per akcionaret duke filluar prej dates 07.05.2018 deri 09.05. 2018,cdo dit pune ne kohen ditore duke filluar prej ores 12.00 deri ne oren 14.00 ne ish-zyren e arketarise te shoqerise dhe do te jene te shpallura ne faqen zyrtare te internetit te shoqerise.

Adresa e faqes zyrtare te internetit te shoqerise eshte.

www.interpromet.mk

KESHILLI DREJTUES

SH.A.INTERPROMET-Tetove

 

______________________________________________________________________________

 

Врз основа на член 384 и 387 од Законот за трговските друштва и членот 23 на Статутот на АД ИНТЕПРОМЕТ-Тетово,а согласно Одлуката за свикување на Годишно Собрание на акционери,Управниот одбор на друштвото,УПАТУВА

ПОВИК

ДО СИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ИНТЕРПРОМЕТ АД –ТЕТОВО

ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ сите акционери на АД ИНТЕРПРОМЕТ-Тетово,дека Годишното Собрание на акционери ќе се одржи на ден 10.05.2018 год.(четврток) со почеток во 10,00 часот во просториите на друштвото,ул.Илинденска бр.18/а со предлог на следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Избор на претседавач,записничар,двајца оверувачи на записникот и

бројач на гласови.

  1. Усвојување на Записникот бр.0201-257/1 од2017 год., од Собрание на акционери

одржано на ден 23.06.2017 година.

  1. Разгледување и Предлог-одлука за усвојување на Годишната сметка и финансискиот

Извештај на друштвото за 2017 година како и Предлог-одлука за усвојување на

Извештајот на Ревизијата на Годишната сметка за 2017 година.

  1. Предлог- Одлука за распределба на добивката остварена

во финансиската 2017 година.

  1. Разгледување и Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за работење на друштвото

и органите на управување на друштвото како и Предлог-одлука за одобрување на работата на

органите на управување и на Надзорниот одбор на друштвото.

  1. Предлог-одлука за изменување и дополнување на одлуката бр.0201-639/4 од 28.03.2000 год.
  2. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење

на Ревизија на финасиските Извештаи на друштвото за 2018 година.

Право на учество на Годишното Собрание имаат сите акционери запишани во акционерската книга на друштвото,лично или нивни застапници кои ќе приложат НОВО ПОЛНОМОШНО (бидејќи во акционерската книга во меѓувреме има испишано акционери и запишано нови акционери) согласно член 392 0д ЗТД.

Пријава за учество во Собранието акционерот или неговиот застапник е должен да достави до друштвото најдоцна пред почетокот на седница на Собранието.

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учеството на Собранието,за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат и електронски .Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и образците за гласање преку полномошник се достапни на официалната страница на Друштвото.

Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Согласно Законот за трговските друштва,акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка,како и по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја точка кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред,предлози на одлуките и прашања најдоцна во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик.

Собранието одлучува само за прашањета уредно ставени на дневен ред.

Акционерите може да направат увид во материалите по прашањата од дневниот ред на Собранието почнувајќи од 07.05.2018 год.до 09.05. 2018 год.во времето од 12,00 часот до 14,00 часот во канцеларијата на поранешна благајна на друштвото и на веб-страницата на друштвото.

Офоциалната интернет страница на друштвото е www.интерпромет.мк

УПРАВЕН ОДБОР

НА АД ИНТЕРПРОМЕТ-ТЕТОВО