Почеток Јавен повик

Јавен повик

Врз основа на член 384, 385 и член 387 од Законот за трговските друштва, и членовите 21 и 23 од Статутот на ИНТЕПРОМЕТ АД Тетово, а согласно Одлуката за свикување на редовно Годишно Собрание на акционери, Управниот одбор на друштвото, УПАТУВА

ПОВИК

ДО СИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО

ЗА УЧЕСТВО НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ

СЕ ИЗВЕСТУВААТ сите акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, дека Годишното Собрание на акционери ќе се одржи на ден 08.05.2019 год. (Среда), со почеток во 12:00 часот во просториите на друштвото, ул.Илинденска бр.18/а, со предлог на следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на претседавач, записничар и двајца заверувачи на записникот и

бројач на гласови.

2. Усвојување на Записникот ОДУ 105/19 од 11.03.2019 год., од Собрание на акционери

одржано на ден 11.03.2019 година.

3. Разгледување и Предлог-Одлука за усвојување на Годишната сметка и финансискиот

Извештај на друштвото за 2018 година, како и Предлог-Одлука за усвојување на

Извештајот на Ревизијата на Годишната сметка за 2018 година.

4. Предлог- Одлука за распределба на добивката остварена

во финансиската 2018 година.

5. Разгледување и Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на друштвото

и органите на управување на друштвото со Предлог-Одлука за одобрување на работата на

органите на управување на друштвото.

6. Донесување на Одлука за назначување на овластен ревизор за вршење

Ревизија на годишната сметка и финасиските Извештаи на друштвото за 2019 година, и

7. Предлог-Одлука за продажба на недвижен имот, сопственост на друштвото, по Имотен лист бр. 39213 и 32141, и двете на КО Тетово-1.

Право на учество на Годишното Собрание имаат сите акционери запишани во акционерската книга на друштвото, лично или нивни застапници кои ќе приложат НОВО ПОЛНОМОШНО (бидејќи во акционерската книга во меѓувреме има испишано акционери и запишано нови акционери) согласно член 392 од ЗТД.

Пријава за учество во Собранието акционерот или неговиот застапник е должен да достави до друштвото најдоцна пред почетокот на седница на Собранието.

Секој акционер може да овласти полномошник со писмено полномошно за учеството на Собранието, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат и електронски. Податоците за начинот на испраќање на известувањата за полномоштвата и образците за гласање преку полномошник се достапни на официалната страница на Друштвото.

Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки ако истовремено приложат и образложение за предложената точка, како и по писмен пат да предложат за усвојување одлуки по секоја точка кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуките и прашања најдоцна во рок од 8 дена од денот кога е објавен јавниот повик.

Собранието одлучува само за прашањета уредно ставени на дневен ред.

Акционерите може да направат увид во материалите по прашањата од дневниот ред на Собранието почнувајќи од 06.05.2019 год. до 08.05. 2019 год., во времето од 12:00 до 15:00 часот, во канцеларијата на поранешна благајна на друштвото и на веб-страницата на друштвото.

Официалната интернет страница на друштвото е www.интерпромет.мк

УПРАВЕН ОДБОР

НА ИНТЕРПРОМЕТ АД ТЕТОВО